Informacije
PRAVILNIK O LETOVANJU LOMBAR d.o.o.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom se določa upravičence do storitev počitniške dejavnosti, poslovanje počitniške dejavnosti, ceno najema počitniških enot in plačilo, uporabo počitniških enot, odpoved in predčasno zaključitev letovanja, pravico do pritožbe ter izgubo pravice do letovanja.

2. POSLOVANJE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI

2. člen

(1) Počitniška dejavnost se izvaja v okviru podjetja Lombar d.o.o.
(2) Strokovna in administrativno tehnična dela počitniške dejavnosti izvaja Lombar d.o.o.
(3) Lombar d.o.o. skrbi za:
- gospodarno ravnanje s počitniškimi enotami,
- oddajanje počitniških enot letovalcem,
- vzdrževanje ustreznega nivoja kvalitete počitniških enot in
- vodenje evidenc s področja počitniške dejavnosti.

3. CENE NAJEMA POČITNIŠKIH ENOT IN PLAČILO

3. člen

(1) Lombar d.o.o. ima s 15.2.2018 do preklica pripravljeno kalkulacijo cen za nočitve posamezne počitniške enote in se lahko po potrebi kadarkoli spremeni.
(2) V ceno letovanja je vključen davek na dodano vrednost.
(3) Letovalec je dolžan plačati ceno letovanja po predračunu, pred nastopom letovanja, z nakazilom na račun podjetja Lombar d.o.o.
(4) Po plačilu nakazila letovanja izda Lombar d.o.o. letovalcu ustrezen dokument/napotnico za letovanje v počitniški enoti ter vsa potrebna navodila o uporabi počitniške enote. Po zaključku letovanja prejme letovalec račun.
(5) Letovalec je poleg cene letovanja dolžan plačati turistično takso za letovanje na Veliki planini. Izjemi sta Terme Čatež in Olimia, katere plačate na tamkajšnji recepciji.
(6) Letovanje z domačimi živalmi (mačka ali pes) se doplača v višini 5,00€ na nočitev.

4. IZVAJANJE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI IN UPRAVIČENCI

4. člen

(1) Počitniška dejavnost se izvaja preko vsega leta, razen v času, ko se v počitniških enotah opravljajo vzdrževalna dela ali ni omogočena normalna raba počitniške enote.

5. ODPOVED IN PREDČASNA ZAKLJUČITEV LETOVANJA

5. člen
(1) Letovanje sme letovalec odpovedati kadarkoli, obvezno v pisni obliki, vendar pa finančne posledice odpovedi niso enake, če odpoveste mesec dni ali pa tik pred začetkom letovanja.
(2) Odpoved letovanja brez stroškov iz strani letovalca je mogoča le 30 dni pred odobrenim terminom, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev o odstopu. Kasneje pa je letovalec dolžan plačati stroške odpovedi letovanja, ki so odvisni od datuma uradnega prejema pisne odpovedi:
Odpoved od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja 20 % cene letovanja.
Odpoved od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja 30 % cene letovanja.
Odpoved od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja 40 % cene letovanja.
Odpoved od 7 do 4 dni pred začetkom letovanja 80 % cene letovanja.
Odpoved od 3 (72 ur) do 1 (24 ur) dneva pred začetkom letovanja ali na dan začetka letovanja ali neudeležba brez odpovedi 100 % cene letovanja.

(3) V izrednih primerih na katere letovalec ne more vplivati, niti se jim ne more izogniti, npr. višja sila (nesreča, bolezen članov, ki so prijavljeni na letovanje ali smrt v družini) je le na podlagi uradnih dokazil. V tem primeru je letovalec opravičen do vrnitve celotnega vplačanega zneska, ter je dolžan Lombar d.o.o. povrniti le administrativne stroške v višini 25,00 EUR.

(4) Če se letovalec letovanja katerega je že vplačal ne more udeležiti, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega letovalca, vendar mora o tem obvestiti administrativno službo Lombar d.o.o. V tem primeru je letovalec dolžan povrniti podjetju le administrativne stroške v višini 25,00 EUR, preostali znesek že vplačanega najema za letovanje pa se mu povrne.

(5) Če letovalec predčasno prekine oz. zaključi letovanje iz kakršnega koli razloga na njegovi strani ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Lombar d.o.o. strokovna služba ne vrača že vplačanih sredstev za letovanje.

(6) Lombar d.o.o. lahko letovalcu odpove ali zahteva predčasno zaključitev letovanja, ne da bi mu moralo povrniti škodo, če nastopijo pred letovanjem ali med letovanjem izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim ne izogniti ali jih odvrniti, ki pa bi bile ob dodelitvi letovanja za Lombar d.o.o. utemeljen razlog, da letovanje ne bi bilo dodeljeno, če bi bile takrat podane. V tem primeru Lombar d.o.o. povrne letovalcu vplačana sredstva za letovanje za vse dni, ko v počitniški enoti ni mogel letovati.

6. člen

(1) Letovalec je pri uporabi počitniške enote dolžan dosledno spoštovati vsa prejeta navodila in uporabljati dodeljeno počitniško enoto s skrbnostjo dobrega gospodarja.

7. člen

(1) V počitniških enotah je strogo prepovedano kajenje.

8. člen

(1) V kolikor letovalec med letovanjem ugotovi nepravilnost oziroma okvaro v počitniški enoti ali na skupnem delu, ki onemogoča ali omejuje uporabo počitniške enote ali lahko povzroči večjo škodo na počitniški enoti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti Lombar d.o.o.

9. člen

(1) Po končanem letovanju letovalec izpolni poročilo o letovanju, ki ga prejme hkrati s prijavnico ali napotnico in ga posreduje Lombar d.o.o. na predhodno dogovorjeno mesto.

10. člen

(1) Letovalec je odgovoren za vso škodo, nastalo v času njegovega letovanja v počitniški enoti. O škodi, ki jo je v počitniški enoti ali na njenem inventarju oziroma v počitniškem objektu povzročil sam ali osebe, ki so z njim letovale, je dolžan obvestiti Lombar d.o.o. takoj. Stroške za odpravo nastale škode mora poravnati v predpisanem roku po prejemu zahtevka za povrnitev stroškov.

(2) Varščine za kočo na Veliki planini ne zaračunavamo. Gost odgovarja za nastalo škodo, ki je nastala po njegovi krivdi ali po krivdi tistih, za katere odgovarja in tistih, ki ga obiščejo. Gost uporablja vse naprave v koči v skladu z navodili za varno uporabo. Če pride do izginotja ali poškodovanja inštalacij, pohištva, naprav ali druge opreme na koči nas obvestite na 040/862-813. V kolikor gost škodo povzroči namerno ali iz malomarnosti jo je dolžan povrniti. V primeru neprijavljenih gostov se zaračuna razlika v ceni. Gost se ob rezervaciji in s plačilom predračuna strinja z zgoraj navedenimi pogoji.

6. PRAVICA DO REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

11. člen

(1) Letovalec lahko vloži reklamacijo, ki se nanaša na uporabo počitniške enote in druge reklamacije v zvezi z letovanjem.

(2) Obrazloženo reklamacijo naslovi letovalec na Lombar d.o.o. najkasneje v roku 8 dni od zaključka letovanja. K reklamaciji mora priložiti ustrezna dokazila (npr. fotografije ipd.), ki izkazujejo dejansko stanje, ter potrditev strokovne službe o prijavi okvare.

(3) O reklamaciji odloča podjetje Lombar d.o.o.

(4) Pri ugotovitvi manjših pomanjkljivosti (npr. slab TV signal, slabše počiščena enota ipd.), ki bistveno ne vplivajo na kakovost bivanja v počitniški enoti, strokovna služba ne vrača že vplačanih sredstev za letovanje.

(5) Reklamacije, vložene po poteku 8 dnevnega roka, se zazna kot prepozna in se jih zavrže.

8. IZGUBA PRAVICE DO LETOVANJA

12. člen

(1) Oseba izgubi pravico do letovanja za dobo treh let, če sama ali osebe, ki z njim letujejo:
- ne spoštujejo hišnega reda v počitniški enoti ali širšem sklopu (stanovanjskega bloka, počitniškega naselja) ter s svojim vedenjem motijo druge letovalce,
- ne zapustijo počitniške enote v skladu z navodili,
- namerno ali iz hude malomarnosti povzročijo škodo v sami počitniški enoti ali na skupnih delih,
- v zahtevanem roku ne poravnajo stroškov za odpravo škode, ki so jo povzročili v počitniški enoti ali skupnih delih,
- dovolijo v svoji odsotnosti uporabo dodeljene počitniške enote drugim osebam,
- samovoljno spreminjajo dodeljeni termin ali počitniško enoto,
- uporabljajo počitniško enoto brez vednosti strokovne službe
- kršijo prepoved iz 8. člena tega pravilnika.


Direktor podjetja Lombar d.o.o, Juš Bizjak Lombar

Datum: 14.12.2022

Lombar d.o.o., Pod brezami 5, 1218 Komenda (v nadaljevanju upravljavec osebnih podatkov), bo vse pridobljene osebne podatke, ki so pridobljeni preko elektronske pošte, telefona, preko prijavnice ali spletne strani skrbno varovala v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov EU (GDPR). Pri tem se družba zavezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam ali podjetjem s ciljem komercialnega izkoriščanja osebnih podatkov.

Soglasje
Letovalec prostovoljno podaja svoje osebne podatke in dovoljuje družbi Lombar d.o.o., da se njegovi osebni podatki zbirajo, uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo. Osebne podatke, ki nam jih posredujete preko elektronske pošte ali podatke na prijavnici potrebujemo v skladu z zakonitim poslovanjem družbe in sicer za obdelavo vaše prijave za letovanje, namene neposrednega trženja in za komunikacijo glede konkretnih zadev.
Šteje se, da letovalec s sprejemom ponudbe in posredovanjem osebnih podatkov preko elektronske pošte ali s podajanjem osebnih podatkov preko telefona ali spletne strani www.letovanje-lombar.si, pristaja, da podjetje Lombar d.o.o., te podatke uporablja izključno za interne potrebe in obdelave podatkov v okviru obsega svojega zakonitega poslovanja in sicer za potrjevanje rezervacij, komuniciranja s strankami, obveščanja o ugodnostih in novostih ter pošiljanja e-novic. Če obiskovalec tega ne želi, se lahko o tem kadarkoli izjavi.

Lombar d.o.o. omogoča vsem, ki ste zaupali svoje osebne podatke, da lahko kadarkoli preko elektronske pošte ali na drug dogovorjen način zahtevate, da se vsi vaši osebni podatki ali kateri izmed njih prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja, pošiljanja ponudb ali kakršnokoli drugo obdelavo. Osebne podatke obiskovalca lahko podjetje hrani in uporablja časovno neomejeno in vse do zahteve preklica uporabe osebnih podatkov. Vsak letovalec ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na e-naslov letovanje@lombar.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov EU (GDPR).
Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Lombar d.o.o., Pod brezami 5, 1218 Komenda. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta consequatur animi fugit iste distinctio eaque officia ducimus sit accusantium aliquid itaque delectus, numquam dolorum corrupti, laborum ratione est, harum repellendus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Non atque temporibus accusantium tempora quas unde, voluptates adipisci provident? Accusantium eligendi similique distinctio est vel magnam tempora, maiores ipsum odio ducimus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

Pošlji povpraševanje

Lombar d.o.o.
  • Pod brezami 5
    1218 Komenda
Kontakt

letovanje@lombar.si
+386 40 862 813
Pon - Pet: 8:30 - 15:00

Aktualno: